SERVEIS PER ÀREA

ELS NOSTRES SERVEIS ESTAN DIVIDITS EN CINC ÀREES

  • ÀREA DRET MERCANTIL
  • ÀREA DRET TRIBUTARI I COMPTABLE
  • ÀREA LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL
  • ÀREA CONTENCIOSA
  • ÀREA DRET INTERNACIONAL

ÀREA DRET MERCANTIL
-Constitució De Societats.
Creació / Constitució de “Societats Holding”.
-Modificacions Estatutàries i Redacció d’actes.
-Manteniment Llibre d’Actes i Llibre de Socis o d’Accionistes.
-Reestructuraciones Mercantils (Fusions i adquisicions, escissions, Segregacions, Cessió Global d’actiu i passiu, etc.) -Constitució de SCP (Societat Civil) i CB (Comunitat de Béns).
-Confecció Contractes privats Assistència Jurídica en Juntes Generals d’Accionistes o Socis.
Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals -Procediment Consursal (antiga suspensió de pagaments).
-Liquidació I dissolució d’Empreses. -Salvaguardia De la responsabilitat (econòmica, mercantil i penal) de l’Empresari i Administradors.

ÀREA DRET TRIBUTARI I COMPTABLE
Assessorament, gestió i liquidacions impositives, tant de persones físiques com jurídiques, a títol enunciatiu i no limitatiu:

TRIBUTARIS
-Impost De Societats.
-Impost Renda Persones Físiques.
-Impost Sobre Patrimoni Persones Físiques.
-IVA.
-Retencions.
-empresaris I Professionals en Règim d’Estimació Directa i Estimació Objectiva.
-Operacions Amb Terceres Persones.
-Operacions Intracomunitàries -Intrastat -I.A.E. (Altes, Baixes, Modificacions).
Assistència i Representació davant la Inspecció Tributària tant de les hisendes públiques, com autonòmiques o locals).
Confecció i presentació de Recursos davant l’Administració Tributària i els Tribunals Econòmic Administratiu Regional o Central.

COMPTABLES
-Tinença De Comptabilitats.
Confecció i Legalització de Llibres oficials.
-Assessorament I supervisió dels seus moviments comptables.
-Confecció De Quadres d’amortització.
Anàlisi de Balanços, amb informació periòdica de l’evolució de l’Empresa -Confecció assentaments de tancament de l’Exercici Comptable.
Anàlisi de Costos Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals.

ÀREA LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL
-Altes / Baixes Empreses en Seguretat Social.
-Altes / Baixes Autònoms Confecció de Nòmines i Assegurances Socials.
-Contractes De Treball -Altes / Baixes treballadors.
Riscos Laborals (Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals) -Reestructuració laboral de l’empresa.
-Expedient De regulació d’ocupació (ERO). Preparació i Tramitació.
-Tramitació Llibre de Visites -Informació sobre Convenis Col·lectius.
-Confecció Model 110 i 190 Retencions -Informació de modificacions contractuals.
-Representació Davant el CMAC -Representació davant la Inspecció de Treball.
-Representació Davant els Jutjats de lo Social.

ÀREA CONTENCIOSA

CIVIL
-Processos Monitoris.
-Ejecutivos, Embargaments i reclamació de quantitat -Reclamació per incompliment contractual.
-Dret Matrimonial -Procediment concursal: Conveni de continuació. Liquidació conservativa.
PENAL (Delictes D’EMPRESA)
-delicte Fiscal.
-Responsabilitat Penal dels administradors.
Delictes econòmics.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
-Recursos Davant les administracions públiques.

LABORAL
-Representació Davant els tribunals del Social.

ÀREA DRET INTERNACIONAL
Anàlisi de la legislació mercantil, Tributària i Laboral del País d’origen o destinació de la seva inversió, a fi de constituir l’Entitat Jurídica més convenient per als seus interessos.
-redactat De tot tipus de contractes amb persones tant físiques com jurídiques del País de destinació o origen.
-Tot Tipus de Tràmits en país d’origen o de destinació de les seves inversions.
-Constant Assessorament d’índole Tributari, Mercantil i Laboral -Informació constant de modificacions legislatives al país d’origen o destinació de les seves inversions.